• اجلاس سراسری مدیران و سرپرستان شرکت آتیه سازان حافظ برگزار شد.
  • مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ خبر داد: دکتر سید مرتضی ادیانی از تمدید اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان شاغلان فرهنگی به مدت یک ماه خبر داد.
  • زمان دریافت پرونده پزشکی از شعبه فاطمی دوماه پس از تاریخ ارسال پرونده از بیمارستان است