• EN
  •    

مهلت قرارداد بیمه تکمیلی سازمان بهزیستی کل کشور از تاریخ 1399/07/01 لغایت 1400/06/31

موارد زیر از شمول تعهدات بیمه گر )شرکت آتیه سازان حافظ( خارج می باشد:

 رفع عيوب مادرزادي، مگر در مواردي که با تشخيص پزشک معالج ،جنبه درمان الزامي داشته باشد و قبل از عمل به تأیيد پزشک معتمد بيمه گر برسد.

 اعمال جراحي، که به منظور زیبایي انجاآ مي شود و یا همراه با اعمال زیبایي مي باشند، مگر اینكه ناشي از وقوع حوادث تحت پوشش در طي مدت قرارداد باشد.

 سقط جنين مگر در موارد قانوني ، با تشخيص پزشک معالج، تأیيد مراجع قانوني و با ارائه مستندات مربوطه.

 درمان بيماري ایدز و بيماري هاي فراگير )اپيدمي و ...(

 هزینه آزمایشات دوره اي که بر طبق قوانين کار به عهده کارفرما مي باشد.

و موارد دیگر که در خلاصه تعهدات درمانی می توانید مطالعه نمایید.


ارسال دیدگاه در مورد قرارداد

پیوندها