ضوابط بیمه گری قرارداد بیمه تکمیلی شاغلین آموزش و پرورش

ضوابط بیمه گری
قرارداد بیمه تکمیلی شاغلین آموزش و پرورش (قرارداد نیروهای قراردادی ، پدر و مادر غیر تحت تکفل و همسر کارکنان اناث)
بیمه شدگان:
بیمه شدگان در این قرارداد عبارتند از:
1.      کارکنان قراردادی و کارکنان مدارس غیرانتفاعی به همراه کلیه اعضای خانواده(شامل همسر و فرزندان)
2.      والدین غیر تحت تکفل کارکنان (رسمی ، پیمانی و قراردادی) و همسر کارکنان اناث (رسمی ، پیمانی و قراردادی) که بیمه شدگان اصلی ایشان می بایست تحت پوشش یکی از قراردادهای(فرهنگیان) باشند.
·        اعضای خانواده بیمه شدگان اصلی عبارتند از :
Ø      اعضای خانواده کارکنان مذکر قراردادی عبارتند از: همسر و فرزندان به عنوان تحت تکفل و والدین به عنوان غیر تحت تکفل همچنین اعضای خانواده کارکنان اناث عبارتند از: همسر ، فرزندان و والدین که همه این افراد غیر تحت تکفل می باشند .
Ø       اعضای خانواده کارکنان مدارس غیر انتفاعی شامل همسر ، فرزندان و والدین ایشان می باشند( کلیه اعضای خانواده کارکنان مدارس غیر انتفاعی صرفه نظر از وضعیت کفالت ایشان ، حق بیمه یکسان دارند)
Ø      فرزندان ذکور تا سن بیست و دو سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل تمام وقت دانشگاهی تا سن بیست و پنج سال تمام و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج و یا اشتغال به کار تحت پوشش می باشند .
Ø      دانشجویان رشته پزشکی تا بیست و شش سال تمام تحت پوشش می باشند .
Ø      فرزندان ذکور که در تاریخ شروع قرارداد- 93/03/01 مشمول بیمه شدگان می باشند تا پایان قرارداد تحت پوشش خواهند بود .
v     داشتن دفترچه بیمه پایه جهت بیمه شدگان این قرارداد الزامی بوده اما نیازی به داشتن دفترچه به تبع بیمه شده اصلی نمی باشد .
v     نوزادان کارکنان مدارس غیر انتفاعی از بدو تولد بیمه می باشند مشروط بر آنکه بیمه گذار اسامی آنان را حداکثر ظرف مدت 2 ماه بعد از تاریخ تولد و با نامه رسمی از ناحیه مربوطه و مستندات به همراه فیش واریز کل مبلغ حق
بیمه متعلقه ( از تاریخ تولد تا پایان قرارداد ) را برای بیمه گر ارسال نماید . نوزادان کارکنان قراردادی مشروط بر آنکه اسامی آنها حداکثر ظرف مدت 2 ماه به بیمه گر اعلام گردد، از زمان تولد تحت پوشش خواهند بود .
·        موارد افزایش بیمه شدگان )در طی مدت قرارداد):
Ø      در خصوص بیمه شدگان این قرارداد هیچگونه موارد افزایشی وجود ندارد و صرفاً نوزادان کارکنان
Ø      مدارس غیر انتفاعی چنانچه ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تولد با نامه رسمی و ارائه فیش واریز حق بیمه ( به صورت یکجا تا پایان قرارداد ) به شرکت بیمه گر اعلام شوند ، می توانند تحت پوشش قرار گیرند و درخصوص نوزادان کارکنان قراردادی نیز مشروط به اعلام کتبی بیمه گذار حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تولد تحت پوشش خواهند بود.
·        موارد کاهش بیمه شدگان)در طی مدت قرارداد):
Ø      در خصوص کارکنان مدارس غیر انتفاعی حذف بیمه شدگان امکان پذیر نمی باشد ولی درخصوص کارکنان قراردادی و اعضای خانواده ایشان و نیز والدین کارکنان ( رسمی ، پیمانی و قراردادی ) و همسر کارکنان اناث (رسمی ، پیمانی و قراردادی ( موارد حذف شامل فوت بیمه شدگان و قطع رابطه استخدامی فرد شاغل می باشد .
v     تاریخ اعمال موارد حذفی فوق الذکر تاریخ دریافت نامه کتبی بیمه گذار خواهد بود . بدیهی است جبران خسارتهای وارده به شرکت ناشی از تاخیر بیمه گذار در ارسال نامه کتبی حذف بیمه شدگان بر عهده بیمه گذار خواهد بود .
·        حق بیمه و نحوه دریافت حق بیمه :
Ø     حق بیمه ماهانه کارکنان قراردادی و افراد تحت تکفل ایشان مبلغ 130.000 ریال می باشد.
Ø     حق بیمه ماهانه افراد غیر تحت تکفل کارکنان قراردادی شامل (همسر و فرزندان کارکنان اناث و والدین کارکنان ذکور و اناث( مبلغ 160.000 ریال می باشد.
Ø     حق بیمه ماهانه کارکنان مدارس غیر انتفاعی و افراد تحت و غیر تحت تکفل ایشان مبلغ 160.000 ریال می باشد.
Ø     حق بیمه ماهانه والدین غیر تحت تکفل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و همسر کارکنان اناث (رسمی ، پیمانی و قراردادی (مبلغ 160.000 ریال می باشد.
Ø     حق بیمه کارکنان مدارس غیر انتفاعی و اعضای خانواده ایشان می بایست به صورت یکجا ) یکساله (محاسبه و همزمان با ارسال لیست اولیه به حساب شرکت واریز گردد .
Ø     حق بیمه کارکنان قراردادی و اعضای خانواده ایشان و نیز والدین غیر تحت تکفل کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) و همسر کارکنان اناث (رسمی، پیمانی و قراردادی)می بایست به صورت ماهانه طی 12قسط در پایان هر ماه و حداکثر تا ششم ماه بعد در وجه بیمه گر واریز گردد .
·        دوره انتظار :
Ø      دوره انتظار جهت زایمان و سزارین 8 ماه می باشد که جهت بیمه شدگانی که در سال گذشته پوشش بیمه درمان مکمل نداشته اند اعمال خواهد شد.